INDUSTRIJSKI OBJEKTI, JAVNI OBJEKTI,VRTCI, ŠOLE…

Spoštovani!

Nudimo meritve za vse industrijske in inženirske objekte, poslovne in javne objekte, EX objekte, šole, vrtce, gradbene provizorije, itd…, ki morajo imeti opravljen pregled zaščite ELEKTRIČNE ali STRELOVODNE INŠTALACIJE.

Prav tako nudimo svetovanje, projektiranje in izvedo pravilnikov in obratovalnih navodil za električne in strelovodne inštalacije.

1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE (VSI OBJEKTI RAZEN STANOVANJSKIH STAVBAH)

Pri pregledu električne inštalacije se preverita skladnost električnih inštalacij in njihova varnost, kar vključuje tudi oceno združljivosti na električne inštalacije priključenih naprav, opreme in strojev ter se sestavi zapisnik na način, kot je to določeno v tehnični smernici. Zapisnik je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v predpisih, ki urejajo graditev objektov.

1.1 KDO LAHKO OPRAVLJA PREGLEDE ?

Naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij smejo opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij.

Za ZAHTEVNE OBJEKTE* lahko preglede opravljajo le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje zahtevnih električnih inštalacij, za MANJ ZAHTEVNE OBJEKTE* pa posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje manj zahtevnih električnih inštalacij.

* KAJ SO ZAHTEVNI in MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI?

Zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije so inštalacije, ki so nameščene v objektih z eksplozijsko ogroženimi prostori, prostori z lastno transformatorsko postajo ali lastnim virom električne energije in v objektih v zaščitnem nivoju I in II zaščite pred delovanjem strele.

Manj zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije so inštalacije, ki ne sodijo v skupino zahtevnih nizkonapetostnih električnih inštalacij.

1.2 KATERI OBJEKTI POTREBUJE PREGLED in DO KDAJ JE POTREBNO IZVESTI PRVI PREGLED ?

Za vse objekte v R Sloveniji je potrebno opraviti pregled, tako za NOVOZGRAJENE STAVBE kakor tudi za  OBSTOJEČE STAVBE !

Izvajalec pregleda mora za NOVO IZVEDENE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije po končanih delih opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij.

Za določitev časovne periodike pregledov OBSTOJEČIH STAVB, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12) se prav tako uporablja ta pravilnik. Za te zgradbe je bilo potrebno izvesti z upoštevanjem starosti stavb in rokov PREGLED najkasneje do 1. 1. 2013.

1.3 V KAKŠNEM ČASU JE POTREBNO IZVESTI PONOVEN PREGLED ?

V skladu z 11. členom Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09) je potrebno redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let (vsi objekti razen stanovanjskih stavbah), redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki pa imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, pa je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let  – velja za nove in stare objekte !!!

Kadar gre za gradbeni provizorij je potrebno redni pregled električnih inštalacij na gradbiščih izvesti v času, ki ni daljši od 6 mesecev.

Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.

2. ZA STRELOVODNE INŠTALACIJE (VSI OBJEKTI RAZEN STANOVANJSKIH STAVBAH)

Pri pregledih strelovodnih inštalacij se preveri varnost vgrajenega sistema in sestavi zapisnik, kot je to določeno v tehnični smernici. Če izvajalec pregleda ugotovi nepravilnosti na sistemu zaščite pred strelo, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale nevarnost, v zapisnik vnese predlog potrebnih ukrepov za sanacijo stanja.

2.1 KDO LAHKO OPRAVLJA PREGLEDE ?

Naloge, povezane s pregledi strelovodnih inštalacij smejo opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje strelovodnih inštalacij.

Za ZAHTEVNE OBJEKTE* lahko preglede opravljajo le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje zahtevnih strelovodnih inštalacij, za MANJ ZAHTEVNE OBJEKTE* pa posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje manj zahtevnih strelovodnih inštalacij.

* KAJ SO ZAHTEVNI in MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI?

Preglede LPS zagrajen v zaščitnem nivoju I in II lahko opravljajo le posameznik, ki si je pridobil poklicno kvalifikacijo NPK za preglednika zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.

Preglede LPS zagrajen v zaščitnem nivoju III in IV lahko opravljajo le posameznik, ki si je pridobil poklicno kvalifikacijo NPK za preglednika manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.

2.2 KATERI OBJEKTI POTREBUJE PREGLED in DO KDAJ JE POTREBNO IZVESTI PRVI PREGLED ?

Za vse objekte v R Sloveniji je potrebno opraviti pregled, tako za NOVOZGRAJENE STAVBE kakor tudi za  OBSTOJEČE STAVBE !

Izvajalec pregleda mora za NOVO IZVEDENE SISTEME ZAŠČITE PRED STRELO v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije po končanih delih opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenega sistema zaščite pred strelo.

Za določitev časovne periodike pregledov OBSTOJEČIH STAVB, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/09, 2/12) se prav tako uporablja ta pravilnik. Za te zgradbe je bilo potrebno izvesti z upoštevanjem starosti stavb in rokov PREGLED najkasneje do 1. 1. 2011.

2.3 V KAKŠNEM ČASU JE POTREBNO IZVESTI PONOVEN PREGLED ?

V skladu z 9. členom (redni in izredni pregledi) Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/09 pregledi kot del zagotavljanja varnega delovanja sistema zaščite pred strelo obsegajo vizualni pregled, preskuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem sistemom neločljivo povezani.

Redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV.

V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oziroma ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev.

Pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto.

Izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost.

POZOR:

Ta pravilnik se uporablja tudi za preglede stavbe (obstoječe zgradbe) z vgrajenimi sistemi zaščite pred strelo, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega pravilnika. Pri teh stavbah je potrebno opraviti REDNI pregled:

– roku, ki ni daljši od 2 let, v stavbah, pri katerih je ozemljitev sistema zaščite pred strelo povezana z ozemljitvijo energetskih naprav,

– roku, ki ni daljši od 4 let, v vseh drugih stavbah.